Serveis de les praderies de posidònia

La contribució de la posidònia al funcionament dels ecosistemes litorals mediterranis, a la conservació de la biodiversitat, a la mitigació dels efectes del canvi climàtic i al manteniment de l’economia local és de vital importància.

Les praderies estan catalogades com a Hàbitat d'Interès Pesquer per la Unió Europea (UE), ja que funcionen com la més eficient piscifactoria natural d'espècies d'interès comercial. Aquest hàbitat ens proveeix de recursos alimentaris per a la pesca comercial i esportiva. A més, sostenen una comunitat viva, diversa i complexa, amb més de quatre-centes espècies d'algues i més d'un miler d'espècies animals, algunes amenaçades, per la qual cosa el seu servei de suport per a la biodiversitat és insubstituïble.

Diversos estudis revelen que les praderies de posidònia milloren la dinàmica sedimentària de les costes, ja que temperen les onades, protegeixen el litoral de l'erosió, i produeixen sorra blanca. Actuen com una catifa de grans dimensions, que reté la sorra formant bancs submergits i impedint que es desplaci cap a zones més profundes, a més d'esmorteir l'acció de les onades. L'acumulació d'algues i fulles de posidònia a les platges protegeix la línia de costa de l'erosió produïda per les tempestes i, a més, aporta sorra de gran qualitat a partir dels esquelets de sílice i carbonat dels organismes que hi creixien a sobre.

Més de la meitat de l'oxigen que respirem ve del mar i la posidònia és un dels pulmons del Mediterrani. Capta CO2 i genera O2 més eficientment que qualsevol bosc, arribant a alliberar 20 litres d'oxigen per m2 i dia, el triple que un bosc tropical. Malauradament, les praderies estan desapareixent a un ritme 8 vegades més ràpid que aquests boscos. Té, doncs, un paper rellevant en la lluita contra el canvi climàtic, ja que és responsable del 40% del CO2 emmagatzemat anualment per tota la vegetació costanera.

Així mateix, participa en la depuració de les aigües i genera les aigües cristal·lines que tant ens agraden per al bany i que embelleixen el litoral, per això és un molt bon bioindicador de qualitat ambiental del sistemes aquàtics, contemplat a la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) europea.

Les acumulacions de posidònia a les platges provoquen algunes molèsties als banyistes, per la seva olor característica o altres factors de tipus estètic i pràctic, motiu pel qual se solen retirar a moltes platges del litoral. Però la seva presència és natural i beneficiosa, ajuda a mantenir la sorra a la platja, protegint-la dels temporals, i serveix de refugi i d’aliment per a diverses espècies de fauna autòctona.

Servicios de las praderías de posidonia

La contribución de la posidonia al funcionamiento de los ecosistemas litorales mediterráneos, la conservación de la biodiversidad, la mitigación de los efectos del cambio climático y el mantenimiento de la economía local es de vital importancia.

Las praderas están catalogadas como 'Hábitat de interés pesquero' por la Unión Europea (UE), ya que funcionan como la más eficiente piscifactoría natural de especies de interés comercial. Este hábitat nos provee de recursos alimenticios para la pesca comercial y deportiva. Además, sostienen una comunidad viva, diversa y compleja, con más de cuatrocientas especies de algas y más de un millar de especies animales, algunas de ellas amenazadas, por lo que su servicio de soporte para la biodiversidad es insustituible.

Varios estudios revelan que las praderas de posidonia mejoran la dinámica sedimentaria de las costas puesto que templan las olas, protegen el litoral de la erosión, y producen arena blanca. Actúan como una alfombra de grandes dimensiones, que retiene la arena formando bancos sumergidos e impidiendo que se desplace hacia zonas más profundas, además de amortiguar la acción de las olas. La acumulación de algas y hojas de posidonia en las playas protege la línea de costa de la erosión producida por las tormentas y, además, aporta arena de gran calidad a partir de los esqueletos de sílice y carbonato de los organismos que crecían sobre ella.

Más de la mitad del oxígeno que respiramos viene del mar, y la posidonia es uno de los pulmones del Mediterráneo. Capta CO2 y genera O2 más eficientemente que cualquier bosque, llegando a liberar 20 litros de oxígeno por m² y día, el triple que un bosque tropical. Desgraciadamente, las praderas están desapareciendo a un ritmo 8 veces más rápido que estos bosques. Tiene un papel relevante en la lucha contra el cambio climático, pues es responsable del 40% del CO2 almacenado anualmente por toda la vegetación costera.

Asimismo, participa en la depuración de las aguas y genera las aguas cristalinas que tanto nos gustan por el baño y embellecen el litoral, por lo que es un muy buen bioindicador de calidad ambiental de los sistemas acuáticos, contemplado en la Directiva Marco del Agua (DMA) europea.

Las acumulaciones de posidonia en las playas provocan algunas molestias a los bañistas, por su olor característico u otros factores de tipo estético y práctico, por lo que suelen retirarse a muchas playas del litoral. Pero su presencia es natural y beneficiosa, ayuda a mantener la arena en la playa protegiéndola de los temporales, y sirve de refugio y alimento para diversas especies de fauna autóctona.

Services provided by posidonia meadows

Posidonia contributes vitally important services to the functioning of Mediterranean coastal ecosystems, the preservation of biodiversity, the mitigation of the effects of climate change as well as the local economy.

The meadows are catalogued as a 'Essential Fish Habitat' by the European Union (EU), as they function as the most efficient natural fish factory for vital commercial species. This habitat provides us with food resources for commercial and sport fishing. Furthermore, the meadows host a diverse, complex living community, with more than four hundred fifty species of algae and more than a thousand species of animals, some of which are endangered. This is why posidonia provides an irreplaceable service in supporting biodiversity.

Various studies have shown that posidonia meadows improve the sedimentary dynamics of the coasts which buffer the waves, protect the coast from erosion and produce white sand. They act like a huge, matted carpet, holding the sand in place by forming underwater banks and preventing the sand from moving to deeper areas while also buffering the effect of waves. The accumulation of dead leaf litter on beaches protects the coast from erosion caused by storms and also provides high-quality sand from the silica and carbonate skeletons of the organisms that grow on it.

More than half of the oxygen that we breathe comes from the sea, and posidonia is one of the lungs of the Mediterranean. It captures CO2 and generates O2 more efficiently than any forest, freeing up 20 litres of oxygen per m² per day, triple the rate of a tropical forest. Unfortunately, the meadows are disappearing 8 times faster than these forests. Therefore, posidonia plays a vital role in the fight against climate change. It is responsible for 40% of the CO2 storage each year for all coastal vegetation.

Furthermore, posidonia takes part in cleaning the water and generates crystal clear waters that are both pleasant for swimmers and make the coast more beautiful. For these reasons, posidonia is an essential bioindicator of the environmental quality of aquatic ecosystems, included in the European Water Framework Directive (WFD).

Posidonia growths on the beaches are bothersome to swimmers, due to its characteristic odour and other aesthetic and practical factors, which is why posidonia is often removed from many coastal beaches. But the presence of posidonia is natural and beneficial, it helps keep sand on the beach by protecting it from storms and offers shelter and food for several species of native fauna.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons