Els ODS a Palafrugell

El 25 de setembre de 2015, 193 països ens van comprometre amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i el seu compliment per al 2030. Els objectius persegueixen la igualtat entre les persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible.

L'Ajuntament de Palafrugell ha començat a treballar en la Sostenibilitat Mediambiental definint una sèrie d'actuacions que s'engloben en els diferents objectius sostenibles. A continuació us presentem les accions que estan previstes que es desenvolupin al llarg de 2021 i 2022.


ODS 6 aigua neta i sanejament

Objectiu 6. Aigua neta i sanejament

L'ODS 6 es centra en garantir un accés universal, equitatiu i assequible a l'aigua i als serveis de sanejament i higiene, millorant també la participació ciutadana en la seva gestió. La garantia del subministrament a llarg termini es basa en augmentar l'eficiència en l'ús de l’aigua i en integrar la seva gestió a tots els nivells, incrementant per exemple la utilització d'aigües freàtiques.

En termes de sostenibilitat ambiental, les fites són prevenir qualsevol tipus de contaminació a l'aigua o provocada per les aigües residuals, així com protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua.

Projecte/Actuació Àrea responsable
Projecte de recuperació de les fonts del municipi Medi Ambient

ODS 7 energia assequible i no contaminant

Objectiu 7. Energia assequible i no contaminant

L'ODS 7 ens parla de garantir l'accés universal a serveis d'energia nets, assequibles, fiables i moderns, fet que implica, d'entrada, un compromís amb l'eradicació de la pobresa energètica. En el context de la lluita contra el canvi climàtic, això ha d'anar acompanyat, necessàriament, d'un ús molt més eficient de l'energia i d'un creixement exponencial de la generació d'energies netes i renovables a la ciutat, fins a esdevenir majoritàries en la suma total de l'energia primària utilitzada.

Projecte/Actuació Àrea responsable
Canviarem i millorarem el sistema d'il·luminació del Teatre Municipal de Palafrugell amb l'objectiu de guanyar amb estalvi pressupostari i eficiència energètica. Cultura
Instal·larem plaques fotovoltaiques al Museu del Suro i també projectarem la d'altres espais municipals. Medi Ambient
Instal·larem plaques solars fotovoltaiques a les dependències de la Deixalleria Municipal. Medi Ambient

ODS 11 ciutats i comunitats sostenibles

Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles

L'ODS 11 se centra en l'accés a l'habitatge i en els factors que constitueixen la qualitat de vida a la ciutat: els serveis i els espais públics. Aquests han de ser assequibles, de qualitat i ben distribuïts a la trama urbana, per garantir l'equitat territorial.

Més enllà de la vida quotidiana, les ciutats han de planificar el seu desenvolupament d'una forma sostenible i participativa, vetllant per la protecció del patrimoni cultural i natural, assegurant la integració territorial i aportant respostes integrals i resilients als riscos derivats del canvi climàtic i altres possibles desastres.

Projecte/Actuació Àrea responsable
Pacificarem els vehicles a motor a l'entorn de les escoles, juntament amb l'Àrea de Seguretat Ciutadana i de Mobilitat. Educació
Durem a terme accions bianuals de neteja del medi ambient, conjuntament amb l'àrea de Qualitat Urbana i integrades dins el marc de les jornades del Clean Up Europe. Medi Ambient
Desenvoluparem accions per a la recuperació de l'espinós, un peix d'aigua dolça de les Gavarres, conjuntament amb l'entitat Sorellona. Medi Ambient
Adquirirem un vehicle 100% elèctric. Medi Ambient
Desenvoluparem els SmartCities, segons la capacitat pressupostària, sobre mesures per a l'estalvi energètic i també econòmic. Mobilitat i Seguretat Ciutadana
Renovarem el Pla de Mobilitat Sostenible de Palafrugell, previst entre el 2022 i 2028, posant la sostenibilitat i les persones en el centre de tot. Mobilitat i Seguretat Ciutadana
Projectarem i executarem més carrils bici, que consten en el Pla Director de la Bicicleta, aprovat pel ple de l'Ajuntament l'any 2018. Mobilitat i Seguretat Ciutadana
Estudiarem el Model de gestió de residus futur del municipi per a fomentar la recuperació de les fraccions reciclables dels residus municipals. Qualitat Urbana
Impulsarem una campanya de recollida selectiva a l'àmbit porta a porta del centre de Palafrugell. Qualitat Urbana
Impulsarem campanyes per a la prevenció de l'embrutiment dels orins de gossos als espais públics. Qualitat Urbana
Impulsarem campanyes de foment del compostatge casolà: tallers amb les escoles, tallers per als ciutadans i edició de guies de suport. Qualitat Urbana
Fomentarem la publicació de la informació a partir d'eines digitals evitant l'ús del paper: pàgina web, edició de vídeos de petit format o sessions formatives on-line. En el cas d'haver d'haver d'editar material publicitari o promocional de l'Àrea –fulletons, cartells, calendaris, cartes- es farà en paper reciclat. Qualitat Urbana
Reduirem la impressió i utilització de paper en un 15% (es calcularà el percentatge aconseguit a finals d'any). Règim Interior i Secretaria
Comprarem material informàtic i telefònic per als treballadors i treballadores del Consistori amb l'objectiu d'implementar el teletreball de forma definitiva. Règim Interior i Secretaria
Treballarem amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenibles), juntament amb l'Àrea d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament. Règim Interior i Secretaria

ODS 13 acció pel clima

Objectiu 13. Acció pel clima

L'ODS 13 demana mesures per combatre el canvi climàtic, centrades en la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, en la línia dels acords que es vagin establint a la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.

A escala local són tant o més importants els esforços d'adaptació als efectes del canvi climàtic, que inclouen un conjunt de transformacions estructurals –més vegetació, més eficiència en l'ús de l'aigua- i la previsió enfront situacions excepcionals d'onada de calor, temporals o altres possibles desastres. Lògicament un canvi de tal magnitud exigeix una inversió substancial en educació, conscienciació i capacitació humana i institucional.

Projecte/Actuació Àrea responsable
Farem xerrades amb conferenciants sobre diferents formes d'abordar la sostenibilitat de forma personal; del canvi climàtic amb petits gestos. Benestar Social
Farem jornades de plogging (que és la pràctica que combina l'exercici a l'aire lliure amb la recollida de residus) pactades amb els clubs; i la subvenció ordinària a clubs i entitats esportives incidirà en funció de l'activitat que es faci en aquest sentit. Esports
Eliminarem progressivament els envasos de plàstic a les instal·lacions esportives municipals. Esports
Durem a terme xerrades de conscienciació amb els clubs i entitats esportives sobre conscienciació mediambiental. Esports
Farem jornades de plogging (que és la pràctica que combina l'exercici a l'aire lliure amb la recollida de residus) pactades a les entitats. Joventut
Eliminarem progressivament els envasos de plàstic a les activitats i esdeveniments duts a terme per les entitats i per l'Àrea de Joventut. Joventut
Instal·larem papereres de reciclatge a totes les instal·lacions municipals, des d'edificis esportius i equipaments municipals a edificis d'associacions que també són municipals. I també a determinats espais del municipi, substituint-les progressivament per les actuals i sempre segons la disponibilitat econòmica. Transversalitat d'àrees
CSI de Residus, agafarem bosses de residus i farem una mena de performance a Plaça Nova o en algun indret on hi passi gent, per posar de manifest aquesta custòdia sensibilitzadora dels que no reciclen. Medi Ambient
Durem a terme campanyes per tal d'incentivar la recollida dels taps de suro. Museu del Suro
Estudiarem i elaborarem projectes per tal d'impulsar mesures d'estalvi energètic a l'edifici del Museu del Suro. Museu del Suro

ODS 14 vida submarina

Objectiu 14. Vida submarina

L'ODS 14 pretén abordar els greus problemes que afecten els mars i els oceans. Hi ha un conjunt de fites dedicades a la lluita contra la contaminació i l'acidificació de les aigües marines, que és la qüestió central quan parlem de preservar la vida en aquest medi. Es tracta de protegir i gestionar de forma sostenible els ecosistemes marins i costaners, amb la perspectiva de conservar almenys el 10% de totes aquestes àrees.

I es tracta, també, de poder preservar la pesca, que és una activitat econòmica important per a moltes zones costaneres, però regulada amb criteris de sostenibilitat, vetllant especialment per la pesca artesanal. El coneixement científic i la transferència de tecnologia resultaran bàsics per assolir aquest objectiu, i se'ls ha de donar prioritat.

Projecte/Actuació Àrea responsable
Incorporarem criteris ambientals en els plecs de condicions per a les licitacions dels Serveis de Temporada de Platges. Qualitat Urbana

ODS 15 vida d'ecosistemes terrestres

Objectiu 15. Vida d'ecosistemes terrestres

L'ODS 15 s'ocupa de la conservació, restauració i ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els d'aigua dolça, remarcant especialment la preocupació pels sòls degradats, pels boscos i pels ecosistemes de muntanya. Aturar la destrucció dels hàbitats naturals i renaturalitzar espais de la ciutat resulta imprescindible per preservar la biodiversitat, que és l'altra gran fita d'aquest objectiu.

A tal efecte, es proposa l'eradicació de la cacera furtiva i del tràfic d'espècies protegides de flora i fauna, a més d'augmentar la prevenció i el control sobre les espècies exòtiques invasores. Això només es podrà aconseguir si les estratègies locals i nacionals de desenvolupament integren els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat, i si s'aconsegueix mobilitzar recursos financers per a la seva conservació i ús sostenible.

Projecte/Actuació Àrea responsable
Parlarem amb les escoles per tal que els infants passin pels micròfons de Ràdio Palafrugell a explicar els seus projectes referents al Medi Ambient. Educació
Instal·lació de l'Estació Meteorològica del Servei de Meteorologia de Catalunya (SMC). Medi Ambient
Durem a terme un projecte de difusió en col·laboració amb els horts socials. Aprofitant que enguany s'instal·larà una estació meteorològica del SMC en un espai adjacent als horts, complementarem les visites escolars amb la informació meteorològica diària i veure com n'és d'important tenir aquestes dades per poder estudiar l'impacte del canvi climàtic en el nostre entorn proper. Aquesta estació del SMC podrà també nodrir els usuaris dels horts amb informació en temps real i així poder fer un ús més eficient d'un recurs tant vital com és l'aigua. Medi Ambient
Instal·larem adhesius a les pistes de pàdel de la Piscina Municipal de Palafrugell per evitar que s'hi estampin ocells. Aquests adhesius són invisibles a l'ull humà. Medi Ambient
Implementarem un Hotel d'Insectes per donar refugi als pol·linitzadors i que seran un element més per ampliar l'oferta formativa dels guiatges escolars pels racons del nostre municipi. Aquesta acció va en la línia que s'ha vingut fent d'instal·lació de caixes de niu per afavorir la presència d'avifauna en el nostre entorn i així poder fer-ne estudis. Per afavorir la presència de pol·linitzadors, un espai propici per a la seva instal·lació serà als horts socials. Medi Ambient
Desenvoluparem el Pla de Biodiversitat per accions que se'n derivin de la difusió del patrimoni natural i la seva conservació i millora. Un cop acabat el treball de camp iniciat el primer trimestre de l'any 2020 i exposada tota la informació recollida en el document del Pla de Biodiversitat, obtindrem les línies directrius de les accions a dur a terme per tal de preservar i millorar la biodiversitat dels ecosistemes del nostre entorn, tant urbà com rural. Una línia clara ha de ser la difusió d'aquest coneixement, bé sigui amb documents a l'abast de tothom, bé amb activitats a l'entorn per les escoles i la ciutadania en general. Una altra línia, en col·laboració amb entitats de caire ambiental, ha de ser la conservació de la biodiversitat. La definició i concreció de les línies de treball s'acabarà de definir quan la redacció del pla estigui acabada. Medi Ambient
Impulsarem i donarem suport a les campanyes de neteja de l'entorn, editant rètols informatius per a la prevenció dels abocaments incontrolats. Qualitat Urbana
Mantindrem les platges i el seu entorn lliures de fum. Convertirem tot el litoral marítim en un espai lliure de fum de cares a la temporada estival, havent obert un debat amb tots els sectors vinculats al turístic. L'objectiu és conscienciar a la gent de les problemàtiques que pot generar el tabac en un espai natural com el de primera línia de costa. Amb aquest oferiment, per primera vegada al territori de Palafrugell, a tots els visitants i als usuaris de les platges es busca millorar els seus hàbits i evitar situacions de contaminació, tenint en compte que una sola burilla pot arribar a contaminar fins a 8 litres d'aigua. Al mateix temps s'acompanyarà d'informació i conscienciació amb l'objectiu que serveixi per eliminar el tabac i el fum de tot el litoral de Palafrugell, un del punts més preuats de la Costa Brava. Cal destacar que segons dades del Govern de la Generalitat, a Catalunya es registren anualment més de 9.000 morts a causa de malalties derivades del tabaquisme, sumant el fet que l'exposició involuntària al fum del tabac provoca també 200 morts anuals. A més, en els nens, les probabilitats de patir malalties respiratòries agudes augmenten en un 60% i les probabilitats de patir infeccions d'orella augmenten en un 50%. Qualitat Urbana
Logotip de Sostenibilitat Mediambiental (ODS)

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons