Recordeu que és obligatori demanar cita prèvia per fer tràmits a l'Oficina Municipal d'Habitatge (OMH). La podeu demanar a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o bé trucant al telèfon 972 300 708.

Oficina Municipal d'Habitatge

L'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Palafrugell és un servei que amb el suport del Departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, es posa en marxa amb l'objectiu de millorar i facilitar l'accés a l'habitatge, tramitar ajuts i programes.

Serveis que ofereix l'Oficina d'Habitatge de Palafrugell

Ajuts i prestacions per al pagament del lloguer o la hipoteca

Subvencions per al pagament de lloguer. En règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. En període de convocatòria oberta.

Prestacions per al pagament del lloguer. Són a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió residencial. En període de convocatòria oberta.

Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge. Per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge. La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l'habitatge de persones i famílies, per preveure l'exclusió social que pot suposar la pèrdua de l'habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

Accés a l'habitatge amb protecció social

Registre de sol·licitants d'habitatge protegit. Per poder accedir a un habitatge amb protecció oficial cal inscriure's prèviament en aquest Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial. Aquest Registre proporciona informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial dels habitatges amb protecció oficial. A part, permet facilitar els processos d'adjudicació d'habitatges protegits garantint la màxima transparència.

Informació sobre les promocions d'habitatge protegit. Lloguer i dotacionals gent gran.

Promocions d'habitatge protegit. Tramitació de les sol·licituds de les persones interessades. Les sol·licituds han de complir amb els requisits i bases de cada promoció. En període de convocatòria oberta.

Programa social

Xarxa de mediació per al lloguer social. Les persones propietàries d'un habitatge desocupat poden posar-lo en lloguer mitjançant la mediació de les borses per al lloguer social, òrgans dependents d'administracions locals i que integren la Xarxa de Mediació. Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres i se n'ocupen de la formalització i seguiment dels contractes. Per a les persones propietàries vetllen pel bon ús dels habitatges, proporcionen assegurances gratuites multirisc i de defensa jurídica, l'avalloguer i ofereixen assessorament durant tota la vigència del contracte de lloguer. Per als demandants d'habitatges cerquen l'habitatge més adequat i negocien rendes de lloguer per sota de mercat, 1 mes de fiança, tramitació de l'ajut al lloguer corresponent. Informació, assessorament, tramitació, gestió i redacció dels contractes i seguiment de la relació contractual.

Cèdula d'habitabilitat

Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació. La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s'hi desenvolupin altres activitats autoritzades. La cèdula s'anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents. Es tracta d'un document que acredita les condicions objectives d'habitabilitat d'un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants. La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d'exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis. L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

Rehabilitació

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial. Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat. Poden accedir a les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges.  També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les Administracions propietàries dels edificis d'habitatges. En període de convocatòria oberta.

Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans. Es tracta de subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis territorials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l'Ebre. Va dirigit a unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visquin a l'habitatge objecte de l'arranjament. Ens període de convocatòria oberta.

Serveis complementaris

Mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, d'acord amb la Llei 24/2015, de 29 de juliol.

Mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial, d'acord amb la Llei 4/2016, de 23 de desembre.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons